Vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật đa chức năng của Naue được sử dụng cho các ứng dụng tách, lọc và bảo vệ. Đổi mới mới nhất của chúng tôi trong công nghệ vải địa kỹ thuật là Secutex® Green, một sản phẩm không dệt phân hủy sinh học 100%.