Hệ thống kiểm soát xói mòn

Cho dù kè dọc theo đường, dốc trong công viên hoặc bờ hoặc giường của rãnh: Xói mòn không dừng lại ở bất kỳ cảnh quan tự nhiên hoặc thiết kế nào trong số này.

Khi đất bắt đầu trượt, không có gì có thể ngăn chặn nó, và việc phục hồi các khu vực trở thành một nhiệm vụ khá khó khăn.

Như trong nhiều trường hợp, điều tương tự cũng áp dụng ở đây: Phòng ngừa tốt hơn là khắc phục. Với các giải pháp kiểm soát xói mòn Secumat® từ Naue, bạn có thể củng cố sườn dốc, rãnh và suối một cách an toàn và ngăn ngừa xói mòn.

Hệ thống kiểm soát xói mòn Naue cung cấp kiểm soát xói mòn tạm thời và vĩnh viễn cho bất kỳ ứng dụng nào dưới dạng các sản phẩm Secumat®. Điều này bao gồm các geocells Secumat® ClassicLine, neo đất và chân thép kiểm soát xói mòn cũng như các sản phẩm 3D Mesh kết hợp thông minh. Secumat® GreenLine sử dụng các sản phẩm areal phân hủy sinh học và ghim gỗ để sửa chữa.