Yếu tố tăng cường trong các khóa học cơ sở

Geogrid tăng cường
Secugrid® 40/40 Q6
Secugrid® 40/40 Q1
Secugrid® 60/60 Q1
Secugrid® 80/80 Q1

Chức năng

Cải thiện đất

Giảm độ dày của các lớp khóa học cơ sở không ép buộc

Gia cố đất (không tính toán thiết kế)

Yêu cầu của Deutsche Bahn

Trình độ chuyên môn sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất (HPQ) theo ứng dụng 3.6*

Lưới  địa  biaxial

Lợi thế

    • Độ bền cao ở các chủng thấp (không có độ giãn dài cụ thể sản xuất)
    • Độ bền sản phẩm cao
    • Ngay lập tức lồng vào nhau với đất lấp đầy

    *Thông số kỹ thuật sản phẩm địa tổng hợp của chúng tôi phù hợp với trình độ sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất Đức (HPQ, Số ứng dụng theo Tiêu chuẩn DB 918 039 “Điều kiện phân phối kỹ thuật cho Geosynthetics trong xây dựng đường sắt”,

    Deutsche Bahn AG) Tất cả các loại sản phẩm được đề cập đều là mẫu mực theo các thông số kỹ thuật nêu trên. Các loại sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của địa phương hoặc yêu cầu của khách hàng.